Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 23.4.2017 | Sviatok má Vojtech

Oznámenie - zníženie alebo odpustenie poplatku za KO

Dátum: 12.01.2017 Rubrika: Mestský úrad

OZNÁMENIE

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení predpisov č. 4/2013 a 12/2015, čl. VI. je potrebné predkladať doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za KO a DSO najneskôr do 31.3. príslušného roka, príp. do 30 dní odo dňa keď nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu poplatkovej povinnosti. Na neskôr doručené doklady o odpustenie alebo zníženie poplatku správca poplatku nebude prihliadať.
Ak skutočnosti pre odpustenie alebo zníženie poplatkov pretrvávajú aj v ďalšom kalendárnom roku, je potrebné predložiť aktuálne doklady za každé zdaňovacie obdobie, teda každý rok samostatne.

Poberatelia starobných a invalidných dôchodkov, držitelia preukazov ZTP a ZTP/S nemajú nárok na úľavy z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z dane z nehnuteľností a dane za psa.

 

UPOZORNENIE

Po doručení rozhodnutí je platiteľ povinný mestu poplatok za komunálne odpady, daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo osobne v pokladni mesta a to jednorazovo v plnej výške do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v dvoch rovnakých splátkach určených v rozhodnutí.
Upozorňujeme, že ak poplatok a dane nebudú zaplatené v stanovenej lehote, správca miestneho poplatku a daní po jej uplynutí prikročí k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekútora.

 

referát daní a poplatkov

 

Predchádzajúce aktuality

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk