Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA: ČO O MNE VIEŠ ?

Dátum: 15.12.2010 Rubrika: Infoservis

Pri písaní tohto príspevku som sa zamýšľala nad tým, už toľkokrát vypovedaným, čo by mali vedieť o zábavnej pyrotechnike deti i dospelí.

Použitie rôznych druhov zábavnej pyrotechniky má na sklonku starého roka a pri privítaní nového roka vždy osobitné čaro. Každý z prítomných sa teší na efekt a len málokto pomyslí na možné nežiaduce, niekedy až tragické následky.
Hasičov a zdravotnú záchrannú službu na konci každého roka zamestnávajú následky nesprávneho používania zábavnej pyrotechniky. Na vrub zábavnej pyrotechniky v tom čase "idú" desiatky menších požiarov odpadov, umiestnených na rôznych miestach, v kontajneroch, popolniciach, požiare trávnatých porastov a okrasných kríkov. Počet týchto požiarov, ktoré hasiči likvidujú vo včasných ranných hodinách Nového roka, v posledných štyroch rokoch značne narástol. Kvôli zábavnej pyrotechnike každoročne dochádza aj k zapáleniu odstavených áut, objavujú sa prípady vyhorených balkónov a bytov, do ktorých vleteli zapálene svetlice, rakety ... Našťastie sa vo väčšine prípadov jedná o menšie, lokalizované požiare, ktoré sa v minulých rokoch zaobišli bez vážnejších zranení.
Vážne zranenia však každoročne spôsobuje nesprávna manipulácia so zábavnou pyrotechnikou.

"Stalo sa to minulého roku ... Chlapci si zmysleli, že sa na sviatky musia dostatočne pripraviť. Dokonca sa predbiehali, kto bude mať po domácky lepšie vyrobenú "bombu" (čím silnejšiu, tým lepšiu). V dohovorený čas sa zišli a predstavenie sa začalo. Škoda len, že s neslávnym koncom - odtrhnutá ruka po zápästie, ošľahnutá tvár ... Takto si to nikto nepredstavoval !"

Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú práve takto po domácky vyrobené prostriedky zábavnej pyrotechniky, ale aj tie originálne, práve z dôvodu nesprávnej manipulácie s nimi.
Každý druh zábavnej pyrotechniky je ako malá výbušnina. Niektoré vybuchujú, niektoré vydávajú svetlo, zvuk či plameň. Sú aj také, čo len "dymia".

Chvíľkové pochybenie môže spôsobiť celoživotné dôsledky.

Aby sa tak nestalo, pripomeňme si niektoré dôležité pravidlá:

 

NÁKUP A PREDAJ

 • zábavnú pyrotechniku kupujte len u certifikovaných predajcov, to znamená tú, ktorá je legálne v obehu. Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma čí kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie;
 • vždy dávajte pozor na kvalitu - výrobky nesmú byť poškodené, ani navlhnuté, obal by nemal byť potrhaný;
 • výrobky musia byť opatrené návodom na použitie v slovenskom jazyku, ktorý informuje o tom, ako majú byť výrobky bezpečne skladované a používané:
 • každý výrobok zábavnej pyrotechniky musí byť označený certifikačnou značkou; nesmie chýbať údaj o dobe použiteľnosti

ROZDELENIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY

Trieda I

V stánkovom predaji sa môžu predávať len predmety najnižšieho stupňa nebezpečnosti, to znamená triedy l. Do tejto triedy patria najmä hračky, ako sú prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety a pod. Tieto predmety sa môžu predávať aj osobám mladším ako 18 rokov, pokiaľ v návode nie je uvedené inak.

Trieda II

Pyrotechnické predmety II. triedy nebezpečnosti je možne predávať iba osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov (vyhláška banského úradu o výbušninách). Patria tu predmety s hvízdajúcou náplňou a rakety, bengálske ohne, gejzýri, petardy, rakety s náplňou farebných svetlíc, výbuškové zlože alebo farebné dymy. Tieto predmety a predmety III. triedy nebezpečnosti a podtriedy T1 sa nesmú používať v uzavretých priestoroch (miestnosti, dopravné prostriedky), v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, ozdravovni a pri športových akciách.

Trieda III

Predmety ktoré sú zaradené do III triedy nebezpečnosti, sa môžu predávať iba osobám s odbornou kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov. Pri predaji týchto výrobkov je predávajúci povinný overiť túto skutočnosť u kupujúceho. Patria tu delové rany, veľké ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov.

Trieda IV

Predmety IV. triedy nebezpečnosti sú zaradené medzi výbušne predmety a tieto sa vydávajú iba na základe povolenia banského úradu. Nie je ich možne kúpiť v bežnom predaji.

USKLADNENIE

Je nevhodné uskladňovať zábavnú pyrotechniku v blízkosti krbov, peci, otvoreného ohňa, zapálených sviečok. Bezprostredná teplota prostredia nemá presiahnuť 40°C. Predmety musia byť skladované oddelene od horľavých látok a ľahko zápalných látok: nesmú sa skladovať vo vlhkom prostredí.

MANIPULÁCIA alebo ČÍTAJTE NÁVOD!

 • zábavnú pyrotechniku používajte tak, aby ste neohrozili zdravie alebo majetok svoj alebo niekoho ďalšieho;
 • s predmetmi zábavnej pyrotechniky manipulujte iba na voľnom priestranstve, v dostatočnej vzdialenosti od iných osôb alebo ďalších objektov (pozor na okná, strechy, stromy alebo zvieratá!);
 • pred odpálením predmetov pyrotechniky si prečítajte návod a podľa neho konajte:
 • deti smú manipulovať so zábavnou pyrotechnikou len v prítomnosti dospelej osoby;
 • pod vplyvom alkoholu alebo iných drog by ste sa manipulácie mali vyvarovať!
 • nedávajte si predmety zábavnej pyrotechniky do vreciek odevov, uchovávajte ich mimo svojho tela, najlepšie v plechovej nádobe;
 • zistite, či je na predmete pyrotechniky dosť dlhá zápalná šnúra, až potom ju zapáľte;
 • rakety pred odpálením vložte do fľaše naplnenej pieskom, nezapichujte ich do zeme či snehu;
 • neodpaľujte opäť predmety pyrotechniky, pokiaľ raz zlyhali - bezpečne ich zlikvidujte v súlade s návodom na použitie (napr. ponoriť do vody a potom zakopať do zeme);
 • nezabúdajte na tých, ktorý sa výbuchov boja - starších ľudi a zvieratá. Predovšetkým psíky veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie. Buďte ohľaduplní!

Netreba zabúdať ani na to, že dodržiavanie povinnosti sa vzťahuje na:

 • výrobcov. dovozcov a distribútorov pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely v súlade so zákonom Č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov;
 • dodržiavanie povinností a podmienok predaja pyrotechnických predmetov predávajúcimi - distribútormi, ustanovenými vyhláškou Č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Č. 398/1999 Z. z.

Na to, kedy je možné na verejných priestranstvách použiť zábavnú pyrotechniku, pamätajú vyhlášky miest a obcí (VZN). Najčastejšie sa v nich dočítate o tom, že pre "bláznenie" s petardami a inou zábavnou pyrotechnikou, je určený posledný deň v roku. Upravujú napr. aj to, čo je zakázané predávať v tomto smere na tržniciach a pod.
Ale aby sme mohli všetci spoločne a zdraví vkročiť do nadchádzajúceho roku 2011, nezabudnime na bezpečné správanie, nezabudnime o nebezpečenstvách, spojených so zábavnou pyrotechnikou, poučiť aj svoje deti.
Ohňostroj a oslavy Nového roka určite ÁNO, ale s opatrnosťou.

mjr. Ing. Daniela Dvorščáková
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Odbor požiarnej prevencie

 

Pre zaujímavosť

Prskavka, na pohľad celkom neškodná. Ale keď sa zapáli, teplota dosahuje od 630°C až do 1370°C!!! (vriaca voda má 100°C) Horiace prskavky sú veľmi nebezpečné ako zápalný zdroj v kontakte s inými horľavými látkami, bežne dostupnými v domácnosti - koberec, poťahy, závesy.
Preto ju vo vnútri radšej nikdy nezapaľuj !

Predchádzajúce aktuality

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk