Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Hlavný kontrolór

Ing. Katarína Mináriková

Telefón: +421 42 44 55 772
Mobil: +421 918 117 021

E-mail: kontrolor@dubnica.eu

Funkcie a úlohy

V zmysle § 18a. ods.3  zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol do funkcie hlavného kontrolóra zvolený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom dňa 05.01.2015 uznesením č. 2/2015 na dobu šesť rokov počínajúc dňom 7.1.2015.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta, vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontroluje najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom mesta, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií mesta a príspevkových organizácií mesta,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá výsledky kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom. Výsledky kontroly predkladá mestskému zastupiteľstvu.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk