Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

Postup pri sprístupňovaní informácií

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE MESTA AKO POVINNEJ OSOBY

podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

I.             Spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry:

1.1 Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, zriadený na základe Ústavy SR  čl. 64 a nasl. a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

1.2 Mesto pri výkone samosprávy vykonáva svoje právomoci a kompetencie v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na mesto je možné zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie, podľa § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

1.3  Organizačná štruktúra zobrazenie

II.       Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom,

          kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie  v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu Dubnica nad Váhom ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej  ústne, písomne, osobne do podateľne MsÚ  mestského úradu (ďalej len MsÚ) alebo poštou, faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Informácie, ktoré mesto Dubnica nad Váhom sprístupňuje v súlade so zákonom č. 211/2000Z.z., môžu žiadatelia získať:

  • na internetovej stránke www.dubnica.sk / časť samospráva/
  • na úradnej tabuli pred budovou MsÚ v Dubnici nad Váhom ulica Bratislavská 434/9
  • v budove MsÚ ul. Bratislavská 434/9, podateľna č. dverí 21 na prízemí.

Informácie je možné zistiť alebo žiadať na MsÚ Dubnica nad Váhom na sekretariátoch jednotlivých oddelení MsÚ, odborných referátoch počas pracovných dní nasledovne:

Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 17.00
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 14.00

Pre podanie žiadosti písomne je podacou adresou:

Mestský úrad
Bratislavská 434/9
01841 Dubnica nad Váhom

Pre podanie žiadosti faxom:
042 4421911

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:
msu@dubnica.eu

     III.        Miesto lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho  

     preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia

     požiadaviek, ktoré musia byť splnené:

a) Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom podateľne MsÚ v Dubnici nad Váhom, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

b) Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa §244 a nasl. zákona č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

        IV.     Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých

                  žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné

                  dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Dubnica nad Váhom vybaví bez zbytočného dokladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov /§17 ods.2 zákona č.211/2000 Z.z./ môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Mesto Dubnica nad Váhom ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000Z.z.

V.    Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa

        ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva

        a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

Právne predpisy:

Európska charta miestnej samosprávy, uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 336/2000 Z.z., čiastka 138 z 19. októbra 2000). Na Slovensku vstúpila do platnosti 1. júna 2000.

Ústava SR 460/1992 Zb. v platnom znení,  čl. 64-71,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 25/2006 Z..z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,

zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,

zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

MAJETOK A FINANCOVANIE

zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,

zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch , auditoch a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov,

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v znení neskorších predpisov,

zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov,

zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov,

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

zákon č. 96/1991 Zb. o verených kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,

zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty v znení neskorších predpisov,

zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z.z.,

zákon č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov,

zákon č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí   v znení neskorších predpisov,

zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,

zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov

zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov

ŠKOLSTVO

zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov,

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

SOCIÁLNE VECI

zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,

zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 27/2009 Z.z.),

zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,

OSTATNÉ

zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,

zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ďalšie platné predpisy uverejnené v zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia.

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu v kancelárii právneho zástupcu mesta  v budove Mestského úradu v Dubnici nad Váhom č. dverí 45.

Podateľňa mestského úradu je tiež miestom na podanie  ostaných žiadostí  podnetov, návrhov a oznámení..

VI.         Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií sadzobník

VII.        Ďalšie tlačivá prílohy

 

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

I.             termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva

II.           návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva (tam by mohol byť preklik aj na materiály)

III.          zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

IV.         uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva

V.           údaje o dochádzke poslancov

VI.         výpisy o hlasovaní poslancov

poslať na email | vytlačiť

Podávanie podnetov elektronickou formou podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

24 hodín denne:  kontrolor@dubnica.eu

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk