Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Počet poslancov mest Dubnica nad Váhom je19. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci sa uznášajú na všeobecných záväzných nariadeniach – „mestských zákonoch“ a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán mesta alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení,
i) určiť plat primátora podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh primátora rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo mesta, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

• mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán – ak je zriadená

• komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány

Určenie poslancov do volebných obvodov:

 

Volebný obvod č.1 volia sa v ňom 2 poslanci

poslanec MsZ: Ing. Robert Rafaj

poslanec MsZ: Ján Rehák

• ul. Obrancov mieru č. 345, 347

• ul. A. Kmeťa č.359 až 385, 939, 1198, 1199

• ul. Moyzesova č.390 až 407, 1200

• ul. Šafárikova č. 408 až 414, 1201

• ul. Pionierska č. 415 až 424, 352, 354

• ul. Bratislavská č.426 až 438, 440

• ul. Nad Zábrehom č. 448 až 474, 1202, 1203, 1204, 1205

• ul. Partizánska č.149 až 155, 168, 1280

• ul. Kvášovecká č. 156 až 158, 4163 až 4170,4173 až 4191

• ul. Lieskovská č.159 až 167,1137 až 1145

• ul. Palárikova č. 169 až 217,1146 až 1161,4047

• ul. Tajovského č.218 až 251,253 až 256,1162 až 1169,1256

• ul. Vansovej č.257 až 270, 272 až 277, 1170 až 1178, 1260

• ul. Okružná č.278 až 298

• ul. Jesenského č.299 až 308, 1179, 1180

• ul. ČSA č.319 až 340,342,1187 až 1197

• ul. Obrancov mieru č. 348 až 351, 353, 355, 356

• Kvášovec č. 926, 931 až 937,1300

• ul. Jilemnického č.252, 271, 309 až 318, 341,1181 až 1186,1257 až 1259,1357

• ul. Vácka č.4100 až 4117,4119,4121,4123

•ul. Slnečná č.4150, 4152 až 4162

•ul. Hájová č.4135, 4148, 4149, 4151, 4171,4172

• ul. Otrokovická č. 4118, 4120,4122, 4124 až 4147

• ul. Agátová č. 4301 až 4330

• ul. Brezová č.4331 až 4351

•ul. Cédrová č.4361 až 4390

• ul. Dubová č.4391 až 4402

• ul. Stromová č.4421 až 4432

 

Volebný obvod č. 2 volísa v ňom 1 poslanec

poslanec MsZ: František Mikolášek

• ul. MI. budovatel'ov č. 686 až 703, 704

• ul. Nerudova č. 705 až 747, 1240

• ul. Strojárov č.748 až 761,1241 až 1250

• ul. K Váhu č.762 až 788

• ul. J. Matušku č.789 až 806

• ul. Bottova č.807 až 872,1077 až 1079,1251 až 1255, 1314 až 1349,4050

• ul. Murgašova č. 873 až 923

• ul. Gagarinova č.970 až 1015, 1264 až 1268,1470

• ul. SNP č.1016 až 1056,1269 až 1279, 4045

• ul. M. R. Štefánika č.1057 až 1076

• ul. Nádražná č.649 až 653, 945 až 947

• ul. Elektrárenská č. 1730 až 1746,

 

Volebný obvod č. 3 volia sa v ňom 2 poslanci

poslanec MsZ: Ing. Jana Rybárová

poslanec MsZ: Ing. Viliam Sečány

• ul. J. Kalinčiaka č.475 až 482

• ul. Hviezdoslavova č. 425, 483 až 502, 1206 až 1214, 4228 až 4242

• ul. Kukučínova č.503 až 515

• ul. Sládkovičova č. 516 až 533, 537,1215,1789

• ul. Vajanského č. 534 až 551, 1429

• ul. Bernolákova č.552 až 562

• ul. Kuzmányho č.563 až 574

• ul. Chalúpkova č.575 až 586

• ul. Podjavorinskej č. 587 až 597,1216 až 1220

• ul. J. Král'a č.598 až 608, 1221 až 1227

• ul. Kraskova č.609 až 616, 1228 až 1233, 4044

• ul. Palackého č.617 až 622,1234 až 1238, 4243

• ul. Športovcov č. 654 až 674 (Domov dôchodcov), 1723

• ul. Kpt. Nálepku č.675 až 685,1239,1749,1750 až 1752,1770

• ul. Bratislavská č.439, 441 až 447,1757,1764 až 1769

• sídl. Pod kaštiel'om č.644, 645

• sídl. Pod kaštiel'om č.627, 629, 630, 631,632,634 až 643,646 až 648,949

 

Volebný obvod č. 4 volia sa v ňom 3 poslanci

poslanec MsZ: Ing. arch. Lubomír Bútora

poslanec MsZ: Ing. Libor Poruban

poslanec MsZ: Mgr. Peter Wolf

..

•sídl.Centruml. č. 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51,52,53, 54, 55, 56,57

•ul. Obrancov mieru č. 343

• ul. A. Kmeťa č. 358

•ul. Školská č.386, 387, 388,1350 až 1353,1371,1681,

•sídl.Centrum l. č. 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39

•Nad kostolom č. 8 až 25, 1100 až1135, 1422, 1423

• ul. Cintorínska č.4 až7

• Nám. sv. Jakuba č. 2

•sídl.Centrum l. č. 36, 37, 38,

• ul. Kollárova č. 67, 68, 69,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309

 

Volebný obvod č. 5 volia sa v ňom 3 poslanci

poslanecMsZ: Mgr. Monika Chromiaková

poslanec MsZ: Mgr. Ivan Rajec

poslanec MsZ: Libuša Stráňavská

• sídl. Centrum II. č. 70, 73, 74, 75, 79, 80, 81,82,95,96

• Hotel Metal č. 948 - byt

•Doliečovacie stredisko č. 941 - len byt (trvale prihlásený

• sídl. Centrum II. č. 84, 87, 89, 90, 91,92,93, 1468, 1469, 1760, 1762

• ul. Štúrova č.101 až 122,1670,134

•SOU ZVS č. 1388 - byt,

• Hotel Kristína č. 88 - len byt

•sídl. Centrum II. č. 77, 94, 97, 98, 99,100

 

Volebný obvod č. 6 volia sa v ňom 3 poslanci

poslanec MsZ: Milan Dado

poslanec MsZ: MUDr. Dominik Kosorín

poslanec MsZ: Ing. Emil Suchánek

•Nám. MS č.1294, 1296, 1712, 1713, 1718

• sídl. Pod hájom č.952-len byt, 956, 957, 958, 959, 4038

• sídl. Pod hájom č.1099,4041

• ul. Partizánska č.1281, 1282, 1283, 1284, 1285

• ul. Hasičská č.4042, 4198, 4227

• ul. Fándlyho č. 123 až 147,1136

• sídl. Pod hájom č.953, 954, 955, 1085, 1098

• ZPS DUBINA č. 1289, 1290, 1291

Volebný obvod č. 7 volia sa v ňom 4 poslanci

poslanec MsZ: Ing.arch.Marián Antal

poslanec MsZ: RNDr. Karol Korintuš, PhD.

poslanec MsZ: Ján Kvasnička

poslanec MsZ: Radoslav Žáček

• sídl. Pod hájom č.1093, 1094, 1095, 1096, 1097

• sídl. Pod hájom č.960, 961, 962, 963, 964, 965,1082,1083,1084,1087,1088

• sídl. Pod hájom č.1081, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092

• sídl. Pod hájom č.1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367

 

Volebný obvod č. 8 volí sa v ňom 1 poslanec

poslanec MsZ: Anton Bušík

• Mestská časť Prejta, ul. Lieskovská,Prejtská,Družstevná,ÚVTOS

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk