Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 15.12.2017 | Sviatok má Ivica

Kolaudačné rozhodnutie - „Ručná umyváreň osobných automobilov„

Dátum: 21.02.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf kvasnica_umyvarenkr.pdf (0 kb)

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Karol Kvasnica, bytom Dubnica nad Váhom, Kollárova 1306/22, IČO 45510857, podal dňa 13.01.2011 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Ručná umyváreň osobných automobilov„ ktorá bola dodatočne povolená dňa 04.01.2010 pod č. Výst.307/2010-Va.
Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , posúdil návrh podľa § 81 stavebného zákona a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

„Ručná umyváreň osobných automobilov "

na pozemku parc. č. 1799/338, k.ú. Dubnica nad Váhom, v objekte súp.č. 676 na ul. Kpt. Nálepku.

Stavba obsahuje:

 • prevádzku ručnej umyvárne osobných automobilov v upravených nebytových priestoroch na prízemí bytového domu súp.č. 676

Účel užívania stavby :

Stavba podľa § 43a, ods. 1, písm. c/ stavebného zákona - prevádzka služieb - ručná autoumyváreň.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 odst.2 a 3 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

 1. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto kolaudačnom rozhodnutí a podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení stavebnému úradu podľa § 85 stavebného zákona , ktorý o nich rozhodne.
 2. Vlastník stavby je v zmysle § 86,ods. 1 stavebného zákona povinný udržiavať stavbu v dobrom technickom stave tak, aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
 3. Zabezpečovať pravidelné revízie elektrických zariadení v intervaloch podľa vyhl.č. 718/2002 Z.z..


Rozhodnutie o námietkach účastníkov kolaudačného konania.
V kolaudačnom konaní účastníci konania neuplatnili námietky proti užívaniu stavby.

Odôvodnenie :

Karol Kvasnica, bytom Dubnica nad Váhom, Kollárova 1306/22, IČO 45510857, podal dňa 13.01.2011 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Ručná umyváreň osobných automobilov„ ktorá bola dodatočne povolená dňa 04.01.2010 pod č. Výst.307/2010-Va. Stavebný úrad rozhodnutím č. Výst. - 5511/2010-Va- TS1 - A/10, zo dňa 09.04.2010 povolil skúšobnú prevádzku na dobu do 31.12.2010.

Stavebný úrad oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania dňa 18.01.2011 , návrh bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním , ktoré sa konalo dňa 15.02.2011.

V konaní bolo zistené, že všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 a § 48 stavebného zákona a príslušné ustanovenia vyhl.č. 532/2002 Z.z. boli dodržané.
Stavebný úrad pri kolaudácii stavby nezistil závady a nedorobky podľa § 81b stavebného zákona , brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu stavby na určený účel. Stavebník predložil v súlade s § 17 a § 18 vyhl.č. 453/2000 Z.z. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok - správa o revízii elektrickej inštalácie v prevádzke, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, prehlásenia o zhode, certifikáty na stavebné materiály a výrobky použité pri stavebných úpravách. Kolaudačné rozhodnutie na odlučovač ropných látok s kanalizáciou , vybudovaný v rámci prevádzky , vydal Obvodný úrad ŽP Trenčín, úsek štátnej vodnej správy dňa 23.3.2010 pod č. OÚŽP/2010/00896-005 IVK.
K užívaniu stavby sa vyjadrili : Mesto Dubnica nad Váhom, ref. dopravy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Inšpektorát práce Trenčín. Ostatné dotknuté orgány sa kolaudácie nezúčastnili a nepredložili stanoviská k užívaniu stavby. Navrhovateľ predložil správu o vyhodnotení skúšobnej prevádzky. Podmienky stanovené stavebným úradom v rozhodnutí o povolení skúšobnej prevádzky boli splnené.

Účastníci kolaudačného konania neuplatnili námietky proti užívaniu stavby.

Stavebný úrad v kolaudačnom konaní nezistil dôvody , ktoré by bránili povoleniu užívania stavby , v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou.

Správny poplatok podľa zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, položka 62a, písm. a/ v sume 16,50,- Eur bol uhradený podľa § 7,ods. 2 na účet správneho orgánu v hotovosti (pokl .doklad č. 611101376 zo dňa 15.02.2011).

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní , v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Krajský stavebný úrad Trenčín, prostredníctvom mesta Dubnica nad Váhom, Mestský úrad , ul. Bratislavská 434/9 . Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

 

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom a zverejnené na www.dubnica.sk.

 

 

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania :

 1. Karol Kvasnica, Dubnica nad Váhom, Kollárova 1306/22
 2. Mesto Dubnica nad Váhom, primátor Ing. Gašparík
 3. ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

  Dotknutým orgánom:
 4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Trenčín
 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
 6. Obvodný úrad ŽP Trenčín, úsek ŠVS
 7. Obvodný úrad ŽP Trenčín, úsek odpadového hospodárstva
 8. Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
 9. Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s. Žilina
 10. Inšpektorát práce Trenčín
 11. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. dopravy
 12. Mesto Dubnica nad Váhom, stavebný úrad - tu
  Na vedomie: Mesto Dubnica nad Váhom, finan. oddelenie

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk