Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

NÁVRH DODATOK č.6 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.8/2015 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Dubnica nad Váhom

Dátum: 06.09.2017

NÁVRH

DODATOK č. 6

K všeobecne záväznému nariadeniu mesta č . 8/2015 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
Mesta Dubnica nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmena g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško lstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 7a) zákona č. 597 /2003 Z.z . o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Schvaľuje

Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Dubnica nad Váhom

Sa mení a dopÍňa nasledovne:

Článok 1

  1. V článku 3 s názvom Príjemca dotácie Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú nasledovné školy a školské zariadenia: bod 2) dopln iť písmeno c) „c) Súkromná základná umelecká škola, Školská 386, Dubnica nad Váhom"
  2. V prílohe č . 1 Tabuľka 1 sa v poradovom čísle 1. a 2. mení text nasledovne: „1. Základná umelecká škola - skupinová forma vyučovania 378,58 €"a „2. Základná umelecká škola - individuálna forma 1159,39 €"
  3. V prílohe č. 1 Tabuľka 2 sa za poradové číslo 10 vkladajú nové poradové čísla 11 a 12 v znení: „11. Súkromná základná umelecká škola - skupinová forma vyučovania 333,15€" a „12. Súkromná základná umelecká škola - individuálna forma vyučovania 1020,26 €"

Článok 2

Dodatok č. 6 k VZN č.8/20 15 bol schvá lený uznesením MsZ č. „„„„„/2017 zo dňa 21.09.2017
a účinnosť nadobúda dňa ..................

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk