Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

NÁVRH DODATOK č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.9/2015 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení ...

Dátum: 06.09.2017

NÁVRH

DODATOK č. 7

K všeobecne záväznému nariadeniu mesta č.9/2015 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 23.2.2017 v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písmena g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 2 a § 60 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schval'uje

Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 9 12015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom

sa pôvodné znenie mení nasledovne:

Článok 1

  1. V prílohe k VZN č. 9/2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom v časti príspevok na stravu - stravníci v ZŠ zamestnanci škôl a školských zariadení 1,26 €/obed

Článok 2

Dodatok č. 7 k VZN č.9/2015 bol schválený uznesením MsZ č .......... ./2017 zo dňa 21.9.2017 a účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2018.

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk