Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

Obchodné centrum DnV - zaslanie zámeru

Dátum: 19.10.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf zamer.pdf (0 kb)

Navrhovateľ, SEDUS GROUP a.s., Rusovskú cesta 56, 851 01 Braitislava, v zastúpení spoločnosťou EKOJET s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava doručil dňa 06.10..2017 Okresnému úradu Ilava odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okú Ilava - OSŽP") podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") záimer navrhovanej činnosti „Obchodné centrum DnV".

Okú Ilava - OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 52512003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona. podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia zámeru navrhovateľom.

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame v prílohe. Zámer je zverejnený na internetovej adrese:
http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/obchodne-centrum-dnv-dubnica-nad-vahom

Zámer obsahuje dve variantné riešenia navrhovanej činnosti a nulový variant. Žiadame Vás. aby ste podl'a § 23 ods. 3 zákona, ako dotknutá obec, informovali o tejto skutočnosti verejnosť do 3 pracovných dní po doručení tohto zámeru na úradnej tabuli obce a úroveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto. kde sa môžu pripomienky podávať.
Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona. vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru, prosíme doručil' na adresu: Okresný úrad llava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská Okú Ilava - OSŽP do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

S pozdravom

Ing. Vít Ondráš, vedúci odboru

„Obchodné centrum DnV" - zaslanie zámeru

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk