Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Oznámenie  o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – KN-C parcela č. 101/2, 100/1, 300/6, 2300/81,2400/210, 1110/339, 1110/4, 1110/302, 1328, 200/29, 2300/84, 200/18, 4361/1,   v k.ú. Dubnica nad Váhom.

Dátum: 18.10.2017

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 17. 10. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemkoch v zastavanom území obce KN-C parcela č. 101/2, 100/1, 300/6, 2300/81, 2400/210, 1110/339, 1110/4, 1110/302, 1328, 200/29, 2300/84, 200/18, 4361/1, v k.ú. Dubnica nad Váhom LV č. 2600 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve mesta.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

 

 

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk