Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 24.6.2017 | Sviatok má Ján

Pozvánka na 26. plánované MsZ dňa 22. júna 2017

Dátum: 16.06.2017

Na základe § 12 ods. 1 a § 13, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 26. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa bude konať

22. júna 2017 /štvrtok/ o 15.00 h
v prezentačnej miestnosti MsDK v Dubnici nad Váhom.

Program:

 1. Výročná správa mesta za rok 2016
 2. Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za r. 2016
 3. Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2017
 4. Informácia o 1. zmene rozpočtu
 5. Informácia o 2. zmene rozpočtu
 6. Použitie prostriedkov z rezervného fondu
 7. Modernizácia futbalového štadiónu
 8. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom a Protest prokurátora č.j. Pd 101/17/3309-2 proti Článku V. odsek 6, odsek 7 písm. a/ VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom
 10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu: „Revitalizácia sídliska Pod hájom Dubnica nad Váhom"
 11. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu: „Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom"
 12. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu: „Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom"
 13. Spolufinancovanie projektu: „Optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúcich priechodov pre chodcov dopravnými gombíkmi"
 14. Správa o stave vymáhania daňových nedoplatkov z rokov 2005-2015
 15. Nakladanie s majetkom mesta
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017
 17. Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 18. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 19. Interpelácie

Diskusia občanov mesta: 17,00 - 18,00 h

 

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk