Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

Pozvánka na 29. plánované MsZ dňa 21. septembra 2017

Dátum: 13.09.2017

Na základe § 12 ods. 1 a § 13, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na 29. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, ktoré sa bude konať

 

21. septembra 2017 /štvrtok/ o 15.00 h
v prezentačnej miestnosti MsDK v Dubnici nad Váhom.

 

Program:

1. Informácia o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2017
2. Informácia o V. zmene rozpočtu na r. 2017
3. VZN č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie a prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom
4. VZN č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom
5. VZN č. 05/2017 o organizácii miestneho referenda
6. VZN č. 8/2017 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.p.o. - kombinované zariadenie
7. Založenie neziskovej organizácie mesta
8. Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom za obdobie 1. - 6. mesiac 2017
9. Stav na úseku verejné poriadku a činnosť MsP za 1. polrok 2017
10. Organizácia školského roku 2017/2018 na školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta
11. Návrh na zmenu v komisii MsZ v Dubnici nad Váhom
12. Spolufinancovanie projektu „Prístrešok pre požiarne vozidlo"
13. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične - ZŠ s MŠ Pod hájom 967"
14. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične - ZŠ s MŠ Centrum I 32"
15. Nakladanie s majetkom mesta
16. Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
18. Interpelácie

 

Diskusia občanov mesta: 17,00 - 18,00 h

 

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk