Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

ROZHODNUTIE

Dátum: 12.04.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf rozhodnutie_biopalivo.pdf (0 kb)

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), vydáva podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na základe zámeru navrhovanej činnosti „Materiálové a energetické zhodnocovanie dreveného odpadu na drevnú štiepku, ktorá sa dá použiť ako palivo", ktorý predložil navrhovateľ činnosti BIOPALIVO, a.s., Lieskovecká cesta 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 723 622 toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „Materiálové a energetické zhodnocovanie dreveného odpadu na drevnú štiepku, ktorá sa dá použiť ako palivo", účelom ktorej je prevádzkovanie mobilného zariadenia na zhodnocovanie drevených nie nebezpečných odpadov s celkovou kapacitou do 10 000 t/ročne , umiestnená v Trenčianskom kraji, okrese Ilava, meste Dubnica nad Váhom, katastrálnom území Prejta, parc. č. 805/20, 805/ 153 , 8051154 a 805/161

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

Úplné znenie Rozhodnutia si môžete prečítať TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk