Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Dátum: 25.10.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf stredisko_recykl_cie_plastov_dca.pdf (0 kb)

Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu
- zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, WP DUBNICA, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, doručil dňa 13.10.2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") podľa § 18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nov.ého druhu odpadu", vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.

MŽP SR ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a§ 54 ods. 2 písm. f) zákona a podľa§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom začalo zisťovacie konanie podľa § 29 zákona.

Ako príslušný orgán Vám, podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona, ako povoľujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu a ako dotknutej obci zasielame informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva, na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/stredisko-recyklacie-plastov-dubnica-nad-vahomdoplnenie-noveho-druhu-

MŽP SR žiada dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona, informovala o tejto skutočnosti verejnosť do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, a na úradnej tabuli obce a zároveň verejnosti oznámili, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona prosíme doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznamujeme, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR.


S pozdravom

RNDr. Gadriel Nižňanský
riaditeľ odboru


Príloha:
- Oznámenie o zmene (len pre dotknutú obec)

Rozdeľovník:
Dotknutá obec a zároveň povoľujúci orgán:
1. Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Povoľujúci a zároveň dotknutý orgán:
2. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81 /18, 019 01
Ilava

Dotknutý orgán:
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
5. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín

Rezortný orgán:
7. MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, TU

Na vyjadrenie:
8. MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, TU

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk