Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 15.12.2017 | Sviatok má Ivica

Verejná vyhláška

Dátum: 12.06.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf skm_c754e17061212320_r.pdf (0 kb)

STAVEBNÉ POVOLENIE

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa§ 120 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon) v súlade so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

a ) p o v o ľ u j e uskutočniť vodnú stavbu

podľa § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona

„Prístavba skladov"
SO 02 Doplnenie dažďovej kanalizácie

 

Celé znenie dokumentu je dostupné v priloženom dokumente alebo TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk