Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

Verejná vyhláška - Oznámenie

Dátum: 05.05.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf vyhlaska.pdf (0 kb)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie

o začatí konania podľa § 80, 88, 88a) stavebného zákona

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č . 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začína správne konanie podľa § 88 a § 88a stavebného zákona, vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradná chatka" na pozemku parc. č . KN - C 3525/87 kat. územie Dubnica nad Váhom, stavebníka, ktorým je Kocian Peter, Centrum 1. 130/55, Dubnica nad Váhom.

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ust. § 88a s prihliadnutím na § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania, ktoré stavebný úrad spojil podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s kolaudačným konaním podľa § 80 stavebného zákona, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu nelegálnej stavy nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie , ktoré sa uskutoční dňa

09.06.2017 o 10.00 hodine,

Úplné znenie Verejnej vyhlášky - Oznámenia si môžete prečítať TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk