Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

Verejná vyhláška - Oznámenie

Dátum: 12.05.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf vyhlaska_1.pdf (0 kb)

VEREJNA VYHLASKA
Oznámenie

o začatí konania podľa§§ 80, 88, 88a) stavebného zákona

Mesto Dubnica nad Váhom, ako p ríslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, začína správne konanie podľa § 88 a § 88a stavebného zákona, vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradná chatka" na pozemku parc. č . KN - C 3525/87 kat. územie Dubnica nad Váhom, stavebníka, ktorým je Kocian Peter, Centrum 1. 130/55, Dubnica nad Váhom.

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s ust. § 88a s prihl iadnutím na § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania, ktoré stavebný úrad spojil podľa § 88a ods. 9 stavebného zákona s kolaudačným konaním podľa § 80 stavebného zákona, dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu nelegálnej stavy nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

09.06.2017 o 10.00 hodine,

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby a ÚP (II. poschodie, č . dv. 56.).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky a námietky ku stavbe uplatniť najneskôr na tomto konaní. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby, ÚP a ŽP.
Ak dotknutý orgán v stanovenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Mgr. Ivana Tepličková
vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP
na základe poverenia primátora mesta
zo dňa 03.01 .2011

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk