Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie

Dátum: 18.05.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf oznamenie.pdf (0 kb)

Verejná vyhláška
Oznámenie

Vlastníci bytov a NP - Centrum II. s. č. 92, 018 41 Dubnica nad Váhom - v zastúpení
Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica,
oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu
„Obnova a zateplenic bytového domu".

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu - Centrwn II. s. č. 92, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 18.04.2017 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova a zateplenie bytového domu", s.
č. 92, na pozemku parc. č. C-KN 200/28 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a k prerokovaniu stavby nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku, ktorá sa uskutoční dňa

13. 06. 2017 o 10°0 hodine,

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, II. poschodie, č. dv. 54.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk