Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Verejná vyhláška OZNÁMENIE

Dátum: 11.10.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf vv_ozn_rendek_otv.pdf (0 kb)

Vec: Oznámenie o začatí konania podľa § 61 ods.1 stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebníci: Peter Rendek, Zliechov a Eva Vršková, Trenčín podali dňa 06.10.2017 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie stavby „Stavebné úpravy bytu č. 22 v panelovom dome" súpisné č. budovy 56 umiestnenej na pozemku p. č. KN-C 1000/11 k. ú. Dubnica nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61, ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie , ktoré sa uskutoční dňa

31.10.2017 o 10:00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, odd. výstavby a ÚP (II. poschodie, č. dv. 56.).

Úplné znenie Verejnej vyhlášky - Oznámenia si môžete prečítať tu ku stiahnutiu.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk