Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Dátum: 20.06.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf sp.pdf (0 kb)

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Č. j. : Výst. - 23447/2017 - Hš - TS1-20 V Dubnici nad Váhom, 20. 06. 2017
Spis: 1621/2017
Vybavuje: Ing. Híreš
Tel. 042/44 557 51

Vec:
Vlastníci bytov a NP - Centrum II. s. č. 92, 018 41 Dubnica nad Váhom - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica,
- žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby:
„Obnova a zateplenie bytového domu".

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu - Centrum II. s. č. 92, 018 41 Dubnica nad Váhom - v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 18. 04. 2017 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova a zateplenie bytového domu", s. č. 92, na pozemku parc. č. C-KN 200/28 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §§ 62, 63 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:
Stavba (zmena dokončenej stavby) podľa § 139 b, ods. 5 písm. c) stavebného zákona

„Obnova a zateplenie bytového domu"

bytový dom s. č. 92, na pozemku parc. č. C-KN 200/28 kat. územie Dubnica nad Váhom sa podľa § 66 stavebného zákona

povoľuje.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk