Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Dátum: 17.07.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf Stavebne_povolenie_1.pdf (0 kb)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu - Centrum II. s. č. 91, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali na tunajší úrad dňa 05. 06. 2017 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Obnova, zateplenie bytového domu a vyhotovenie novej strešnej konštrukcie", s. č. 91, na pozemku parc. č. C-KN 300/3 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu žiadosti. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje pripomienky a námietky k požadovanej zmene dokončenej stavby uplatniť najneskôr do 06. 07. 2017. Stavebný úrad na základe preskúmania žiadosti, rozhodol takto:

Stavba (zmena dokončenej stavby) podľa § 139 b, ods. 5 písm. c) stavebného zákona

„Obnova, zateplenie bytového domu a vyhotovenie novej strešnej konštrukcie"

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk