Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

Verejná vyhláška - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 27.04.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf skm_c754e17042709340.pdf (0 kb)

Verejná vyhláška
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: OMSIT, s.r.o. Trenčín, Kniežaťa Pribinu 24, IČO 44762577, podala v zastúpení Ing. Peter Závodský , konateľ spoločnosti dňa 13.10. 2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Optická prípojka ZVS Dubnica nad Váhom" na pozemkoch parc. č. KN-C 101/1, 4360/1, 3755/128, 3755/158, 3755/130, 3755/29, 3755/140, 3755/131, 3755/29, 3755/30, 3755/3, 3755/4, 3755/5, 3755/6, 3755/7, 3755/8, 3755/150, 3751, 3743, 4452/1, 443/3, 3236/1, k. ú. Dubnica nad Váhom.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb . o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a§ 38 stavebného zákona.
Na základe tohto posúdenia, ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2016, podľa § 39 a§ 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č . 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva navrhovateľovi OMSIT, s.r.o. Trenčín, Kniežaťa Pribinu 24, IČO: 44762577,

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
„ Optická prípojka ZVS Dubnica nad Váhom"

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky - Územného rozhodnutia si môžete prečítať TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk