Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Verejná vyhláška - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 02.05.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf rozhodnutie.pdf (0 kb)

Verejná vyhláška
ROZHODNUTIE

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209, zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom, podalo dňa 21.3.2017 žiadosť o povolenie stavby „Parkovisko pri bytovom dome s. č. 353 (Okružná ulica)" na pozemku parc. č. KN-E 881/104, KN-C 2248177 kat. územie Dubnica nad Váhom.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom ako miestne a vecne príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon"), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní postupom podľa § 61 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba

„Parkovisko pri bytovont dome s. č. 353 (Okružná ulica)"

na pozemku parc. č. KN-E 881/104, KN-C 2248177 katastrálne územie Dubnica nad Váhom, sa podľa § 66 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 16 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 45 3/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje.

Úplné znenie Verejnej vyhlášky - Územného rozhodnutia si môžete prečítať TU.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk