Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

Vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava v termíne od 5.10. 2017 do 15.11. 2017

Dátum: 19.10.2017

RUVZRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povžskej Bystrici ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.") za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva všetky povinné subjekty podľa § 51, § 52 a § 53 zákona č . 355/2007 Z. z. zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z.:

vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava

v termíne od 5.10. 2017 do 15.11. 2017 takto:

  1. Mesto a obec na celom území - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykoná vanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 30. 11. 201 7
  2. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby podľa § 52 ods. ! písm.j ) zákona č.355/2007 Z.z. - v objektoch určených na podnikanie - v ich alebo nimi užívaných alebo spravovaných objektoch, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín a požívatín, v skladoch ďalších komodít, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a skládkach komunálneho odpadu.
    Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby môžu vykonávať deratizáciu prostredníctvom osôb, ktoré vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť.
  3. Fyzické osoby - občania podľa § 51 ods.! písm.a) zákona č.35 5/2007 Z.z. v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne, biocídnymi prípravkami na to určenými, dostupnými v obchodnej sieti.

Odôvodnenie:

Premnoženie živočíšnych škodcov, predovšetkým potkanov, myší a krýs je sezónnym problémom ľudských aglomerácií v jarných a jesenných mesiacoch. V prípade ich premnoženia môžu sa stať významným prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných ochorení ľudí a zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčino u ohrozenia verejného zdravia. Najefektívnej ší spôsob regulácie týchto škodcov je celoplošná pravidelná deratizácia v stanovenom čase biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje na základe znalostí o reprodu kčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch. Úspešnosť vykonanej deratizácie závisí od synchrónneho výkonu a aktívneho prístupu všetkých povinných osôb pri jej zabezpečení, čo zabráni migrácii živočíšnych škodcov z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
Regulácia živočíšnych škodcov je v zmys le § 12 ods. 2 písm. e) zákona č . 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené.
Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia. V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej te nto subjekt vystaví.
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia po dobu 3 mesiacov.
Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy.

Mgr.Renata Beníková
regionálna hygienička

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk