Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

ZÁMER č.10/2017 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dátum: 01.08.2017

Dumat - mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 151/3 ( označená ako bývalá Základná škola ) nachádzajúcej sa na ulici Partizánskej v Dubnici nad Váhom zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 Trenčín, Okresný úrad Hava, katastrálny odbor v súlade s § 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 , vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove:

1. Pavilón I poschodie : označenie - miestnosť č. 2101 o rozlohe 55,56 m2
Celková výmera plochy : 55,56 m2

Základné podmienky
Priestory uvedené v bode 1 sú vhodné na účel prenájmu : skladové , výrobné, kancelárske

Predpokladaná doba nájmu : september 2017 na dobu neurčitú

Minimálna cena nájmu : podľa účelu prenájmu v súlade s VZN č.8/2011 určovaní cien za nájom nebytových priestorov v majetku mesta Dubnica nad Váhom, bez služieb poskytovaných s nájmom.

Cena služieb - podľa pomeru výmery plochy prenajatých priestorov k celkovým priestorom a prevádzkovým nákladom budovy.
Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu nájmu v zalepenej obálke s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ-PONUKA" na adresu :
Elena Prekopová
DUMAT, mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru.
Prehliadku nebytových priestorov pre budúcich nájomcov zabezpečuje DUMAT, m. p. o. .
Vyhodnotenie záujemcov sa uskutoční v sídle DUMAT, m. p. o. , bezodkladne po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk.
Doplňujúce informácie poskytne DUMAT, m. p. o. na telefónnom čísle 0907 706450.
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Dubnici nad Váhom, dňa 01.08.2017

Mgr. Jozef Ublanič, riaditeľ DUMAT- m. p. o.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk