Od 1.12.2017 www stránky dubnica.sk nie sú oficiálnym informačným serverom mesta Dubnica nad Váhom

Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Piatok, 23.2.2018 | Sviatok má Roman(a)

ZÁMER č.13/2017 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dátum: 06.09.2017

ZÁMER č . 13/2017
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, Športový areál v Dubnici nad Váhom ul. Športovcov č. súp. 655, zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, v súlade s § 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom čl. X , vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu nebytových priestorov pre umiestnenie technologických zariadení a anténnych jednotiek pre zriadenie a prevádzkovanie verejnej komunikačnej siete nájomcu zriadenej v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a za účelom poskytovania elektronických, komunikačných v súlade so zákonom, ako prípad hodný osobitného zreteľa

na nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte:

Popis majetkuŠportový areál, ul. Športovcov č . súp. 655 - plocha na stožiari osvetlenia na
futbalovom ihrisku
Dôvod:priestory sú vhodné na umiestnenie technológie tele komunikačnej
základňovej stanice za účelom poskytovania elektronických komun ikačných
sietí a služieb.
Doba nájmu :od 01 .11.2017 : na dobu 20 rokov
Cena nájmu :podľa účelu prenájmu - dohodou obidvoch zmluvných strán
Nájomca:02 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava v zastúpení Ing. Jaroslav Slaninka na základe plnomocenstva zo dňa 14.01 .2016Mgr. Jozef Ublanič, riaditeľ DUMAT, m. p. o.

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk