Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

ZÁMER č.5/2017 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dátum: 12.04.2017

ZÁMER č.5/2017
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU NÁJMU

Dumat - mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 435/12 /označená ako MsDK/, nachádzajúcej sa na ulici Bratislavská v Dubnici nad Váhom zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 Trenčín, Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor v súlade s§ 9a zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a pod ľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011,
vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu

na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove:

  1. Jedna m iestnosť nachádzajúca sa na druhom nadzemnom podlaží o rozlohe 68 m2 so
    samostatným vchodom
    Celková výmera plochy : 68 m2

Základné podmienky
Priestory uvedené v bode 1 sú vhodné na účel prenájmu: prevádzka krajčírskej dielne pre výkon podnikania nájomcu v odevnej výrobe a skladové

Predpokladaná doba nájmu : máj 2017 na dobu neurčitú

Minimálna cena nájmu : podľa účelu prenájmu v súlade s VZN č. 8/2011 určovaní cien za nájom
nebytových priestorov v majetku mesta Dubnica nad Váhom, bez služieb poskytovaných s nájmom.

Cena služieb - podľa pomeru výmery plochy prenajatých priestorov k celkovým priestorom a prevádzkovým nákladom budovy.

Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu nájmu v zalepenej obálke s poznámkou „NEOTVÁRAŤ-PONUKA" na adresu :
Elena Prekopová
DUMAT, mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru.
Prehliadku nebytových priestorov pre budúcich nájomcov zabezpečuje DUMAT, m. p. o ..
Vyhodnotenie záujemcov sa uskutoční v sídle DUMAT, m. p. o. , bezodkladne po uplynutl lehoty na zasielanie ponúk.
Doplňujúce informácie poskytne DUMAT, m. p. o. na telefónnom čísle 0907 706450.
Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.04.2017

Mgr. Jozef Ublanič, riaditeľ DUMAT, m.p.o.

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk