Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

ZÁMER č.9/2017 PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM DO DOČASNÉHO UŽíVANIA FORMOU NÁJMU

Dátum: 06.07.2017

Dumat, mestská príspevková organizácia, ako správca nehnutel'ného majetku, budovy mestského domu kultúry, Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, zapísaného na výlučného na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600 katastrálneho úradu Trenčín, Správa katastra Ilava, v súlade s § 9a zákona NRSR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisova podl'a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom čl.XII ods.3 zo dňa 02.06.2011, vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku mesta formou nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v Dome kultúry:

1. nebytové priestory na prízemí južného krídla budovy ( bývalý domovnícky byt ) o rozlohe 67,98 m2

Základné podmienky.
Priestory uvedené v bode 1 sú vhodné na účel prenájmu: prevádzkovanie veterinárnej ambulancie

Predpokladaná doba nájmu: od 01.08.2017 na dobu neurčitú

Minimálna cena nájmu: podl'a účelu prenájmu v súlade s VZNM č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov v majetku mesta Dubnica nad Váhom, bez služieb poskytovaných s nájmom.
Cena služieb - podl'a pomeru výmery plochy prenajatých priestorov k celkovým priestorom a prevádzkovým nákladom budovy.
Záujemcovia o prenájom uvedených nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu, účelu nájmu, v zalepenej obálke s poznámkou "NEOTVARAT-PONUKA" na adresu:

Elena Prekopová
DUMAT, mestská príspevková organizácia, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom, počas lehoty 15 dní od zverejnenia tohto zámeru.

Prehliadku nebytových priestorov pre budúcich nájomcov zabezpečuje DUMAT, m. p. o..
Vyhodnotenie záujemcov sa uskutoční v sídle DUMAT, m. p. o. , bezodkladne po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk.
Doplňujúce informácie poskytne DUMAT, m. p. o. na telefónnom čísle 042/4441395.
Vyhlasovatel' zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

V Dubnici nad Váhom, dňa 04.07.2017

Mgr. Jozef Ublanič, riaditeľ DUMAT- m. p. o.

 

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk