Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Pondelok, 22.1.2018 | Sviatok má Zora

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok vedľa areálu spoločnosti RENAR, s. r. o. v Dubnici nad Váhom

Dátum: 11.04.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf zamer_02_17.pdf (0 kb)

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje

zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
- pozemok vedľa areálu spoločnosti RENAR, s. r. o. v Dubnici nad Váhom.

V zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. ide o odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Dubnica nad Váhom :

  1. novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3879/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2462 m2
  2. novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3861/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2

do vlastníctva spoločnosti RENAR, s. r. o., Nádražná 1699, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO : 36 319 961 za cenu 13,25 €/m2, stanovenú na základe znaleckého posudku č. 69/2017, ktorý vypracovala Ing. Slávka Burzalová.

Novovytvorené pozemky parc. č. KN-C 3879/1 a KN-C 3861/4 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom vznikli z pôvodnej parcely č. KN-E 612/4 - orná pôda o výmere 2190 m2, vlastnícky patriacej mestu, zapísanej na liste vlastníctva č. 5880, zlúčením s parcelou č. KN-C 3880/1, zapísanou na liste vlastníctva č. 2600 a oddelením z parcely č. KN-C 3881/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 2600, na základe geometrického plánu č. 44566727/-008/2017. vypracovaného spoločnosťou MAP GEO, s. r. o., Leginárska 79, 911 01 Trenčín dňa 10. 04. 2017.

Dôvod : Spoločnosť RENAR, s. r. o. je vlastníkom nehnuteľností - pozemkov parc. č. KN-C 3879/10, 3879/11, 3879/18, 3879/23, 3879/27 a stavby súp. č. 1699 -. výrobnej haly, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3879/11 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom a je vlastníkom aj ďalších dvoch stavieb, nachádzajúcich sa v jednom výrobnom areáli, zapísaných na liste vlastníctva č. 5091.
Predmetom odpredaja je novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 3879/1, ktorý nadväzuje na areál firmy žiadateľa. Pozemok je mestom nevyužívaný, zeleň málo udržiavaná. Ďalší pozemok parc. č. KN-C 3861/4, vznikol ako zbytkový z pôvodnej E-KN parcely č. 612/4 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom. Je svahovitý a nachádza sa vedľa železničnej vlečky.
Spoločnosť RENAR, s. r. o. plánuje realizovať svoj investičný zámer, rozšíriť výrobné kapacity, zvýšiť zamestnanosť obyvateľstva a na odkúpených pozemkoch vybudovať prístupové komunikácie, parkoviská a zabezpečiť si vstup k objektom.

Vypracovala Ing. Danka Dubačová, odb. referent správy pozemkov.


Mgr. Ivana Tepličková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP a ŽP

V Dubnici nad Váhom, 11. 04. 2017

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk