Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 24.6.2017 | Sviatok má Ján

Zámer prenajať majetok mesta ...

Dátum: 12.06.2017

Zámer prenajať majetok mesta

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209

v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa článku X bod 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dubnica nad Váhom zverejňuje

zámer

prenechať majetok mesta Dubnica nad Váhom do nájmu formou priameho nájmu:

Ide o nasledovný majetok:

Popis majetku:pozemok p. č. KN-C 2248/71 o celkovej výmere 1.001 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, LV 2600, k. ú. Dubnica nad Váhom, jeho časť o výmere 14 m2 , pred rodinným domom s.č. 237/21
Doba nájmu:nájom na dobu neurčitú
Účel nájmu:predzáhradka, starostlivosť o pozemky
Cena nájmu:minimálne podľa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru (do 26.06.2017)

Posledný deň lehoty je rozhodujúci pre osobné, ako aj poštové doručenie.

Doručovanie: osobne:podateľňa MsÚ, poštou na adresu: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s nápisom „Neotvárať - nájom majetku predzáhradka s.č. 237/21".

Bližšie informácie poskytne: referát správy majetku MsÚ, č. tel. 042/4455720, 4455716
v pracovných dňoch PO - ŠT od 7:30 do 15:30, PI od 7:30 do 14:00

 

Ing. Marián Magdolen, odborný referent správy majetku

 

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk