Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Streda, 17.1.2018 | Sviatok má Nataša

Kultúrno - spoločenské organizácie

Centrum neziskových organizáií (CNO)

Organizácie v CNO a ich činnosť.

Centrum neziskových organizácií slúži pre občanov Dubnice nad Váhom a vzniklo 1.7.2003 v budove mesta, ktoré ho získalo v roku 1992 od ZVS, kde boli jasle. Po získaní mestom tieto priestory využíval Klub dôchodcov č.1 a Slovenský zväz zdravotne postihnutých.
Pre lepšie využitie týchto priestorov bolo rozhodnuté, že od 1.7.2003 sa do priestorov nasťahujú aj ďalšie organizácie, aby boli priestory plne využité a z klubu dôchodcov, ako sa to dovtedy volalo sa stalo Centrum neziskových organizácií. V súčasnosti v CNO pôsobia a vykonávajú svoju činnosť pre občanov Dubnice n/V a okolia v oblasti spoločenskej, sociálnej, zdravotnej nasledovné organizácie:
Denné centrá č.1,2,3, Klub Slovenka, Jednota dôchodcov Slovenska základná organizácia č.1. a č.2., Zväz diabetikov Slovenska základná organizácia DIADUB, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska základná organizácia, Slovenský zväz zdravotne postihnutých základná organizácia.
V Centre neziskových organizácií je možnosť využívať služby počítačovej učebne, bioptron lampy, trenažér, čítacie zariadenie pre slabozrakých, poradenstvo a mnohé ďalšie služby. Pri návšteve CNO dostanete bližšie informácie.

Denné centrum č.1.
Klub bol zriadený dňa 14.7.1974 mestom Dubnica n/V. Svoju činnosť zameriava na spoločenské stretnutia pre svojich členov pri rôznych príležitostiach ako je Fašiang, Úcta k starším, Mikulášske posedenie, Stretnutia menovcov, Deň matiek a pod. Pri centre pôsobí aj spevácka skupina Jesienka za sprievodu Mariky Baginovej, ktorá sa zúčastňuje rôznych vystúpení či už v zariadeniach pre seniorov, na pozvanie vystupujú aj v iných mestách, taktiež vystupujú na podujatiach organizovaných mestom Dubnica n/V.

Klub Slovenka.
Klub Slovenka bol zriadený dňa 29.11.2000 mestom Dubnica n/V.
Svoju činnosť zameriava na pravidelné stretnutia klubistiek. Stretnutia sú zamerané na rôzne spoločenské, kultúrne a iné akcie. Zúčastňujú sa stretnutí s ostatnými Klubmi na Slovensku a týchto pozývajú aj na stretnutia do Dubnice n/V. Organizujú zájazdy za krásami Slovenska ale aj Čiech.

Jednota dôchodcov Slovenska
Jednota dôchodcov Slovenska organizačná zložka s pôsobnosťou v Dubnici n/V vznikla v roku 2000. JDS pracuje ako občianske združenie. Svoju činnosť zameriava na pravidelné stretnutia so svojimi členmi, kde pripravuje program pre členov a stretávajú sa aj pri rôznych príležitostiach ako je MDŽ, Mikuláš a pod. Úzko spolupracuje aj s mládežou ako napr. autistické deti. Organizuje výstavky ručných prác svojich členov, vytvorili krúžok šikovných rúk, poriadajú pravidelné zájazdy na termálne kúpaliská, taktiež zájazdy do Poľska, cyklo výlety po okolí Dubnice n/V. Taktiež pre svojich členov poriadajú zdravotné prednášky zamerané na zdravotný stav seniorov. JDS má svoj vlastný spevácky súbor Studnica, ktorý vystupuje pri rôznych podujatiach v rámci organizácie, ale navštevuje so svojim programom aj zariadenia pre seniorov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Dubnici n/V je občianske združenie. Založená bola v roku 1992 na území mesta Dubnica n/V. Činnosť ZO je zameraná na sociálnu rehabilitáciu formou kurzov sebaobsluhy, priestorovej orientácie a samostatného pohybu zrakovo postihnutých. Ďalej sa venuje sociálnemu poradenstvu, predvádzaniu kompenzačných pomôcok, sprostredkovávaniu kontaktov s knižnicou pre nevidiacich, výučbe Braillovho písma, poradenstvo pri uplatnení na trhu práce, sprostredkovanie prípravy budúcich používateľov vodiacich psov. Navštevujeme pracoviská krajských stredísk ÚNSS, kde sa zoznamujeme s kompenzačnými pomôckami a získavame nové skúsenosti a poznatky s prácou v ich strediskách. Pri tejto príležitosti navštevujeme kultúrne podujatia, návšteva hradov, výstav, ZOO ktoré sa v posledných rokoch podarilo prispôsobiť vnímaniu nevidiacich /možnosť dotýkať sa vystavených exponátov, popisy v Brailovom písme a pod./. Na prezentáciu schopností ľudí so zrakovým postihnutím organizujeme výstavy ručných prác, koncerty nevidiacich učiteľov hudby i amatérov, ukážky chôdze s vodiacim psom, výstavky fotografií o výchove, výcviku a práci vodiaceho psa. Návštevy imobilných členov ZO, ktorí sa nemôžu zúčastňovať akcií ZO. Naša organizácia sa venuje aj práci so zrakovo postihnutými deťmi, poskytujeme poradenstvo rodičom o možnostiach štúdia, prípravy na povolanie a pod.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Základná organizácia SZZP je občianske združenie. Založená bola v roku 1952 na území mesta Dubnica n/V.
Činnosť ZO je zameraná na pomoc občanom so zdravotným postihnutím. Poriada pre svojich členov zdravotné prednášky, poskytuje pomoc pri vybavovaní na inštitúciách, jednodňové víkendové ozdravné pobyty, ale aj zahraničné. Ďalej ZO poskytuje poradenské služby v sociálnej oblasti, zúčastňujeme sa športových hier zdravotne postihnutých.
V záujmovej a kultúrnej činnosti sú to rôzne stretnutia členov pri príležitosti Mikuláša, MDŽ a pod.

Moyzesova 396/19
Telefón: +421 918 117058, +421 42 4421722

Dobrovoľný hasičský zbor

Predseda: Jozef Tančibok

Bližšie informácie na www.dhz.dubnica.eu

Telefón:+421 944 168 661

Miestny odbor Matice slovenskej

Predseda: Ing. Jana Rybárová
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom sa schádza každý prvý utorok v mesiaci o 18,00 hod. v zasadačke MO MS v MsDK na II. poschodí. Pozvaní sú aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej.

MsDK

POĽSKÝ KLUB Stredné Považie, Miestne združenie Dubnica

Predseda: Zbigniew Podleśny

e-mail: klub.polski@nextra.sk

Partizánska 151/3, Pavilón B, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón: +421 42 4424590, mobil: +421 902 372167
Fax: +421 42 4424590

Základná organizácia diabetikov DIADUB Dubnica nad Váhom

Základná organizácia diabetikov DIADUB v Dubnici n/V je občianske združenie. Založená bola 25.11.1992 na území mesta Dubnica n/V MUDr. Petrom Ivákom, dubnickým diabetológom. V súčasnosti funkciu predsedu a štatutárneho zástupcu vykonáva p. Rudolf Bulica. Činnosť ZO je zameraná na prevenciu zdravotného postihnutia /cukrovka/, edukačné stretnutia, rekondično - rehabilitačné pobyty, zájazdy spojené s návštevou termálnych kúpalísk. Organizuje preventívne merania hladiny cukru pre občanov Dubnice n/V, ale aj v štátnych inštitúciách.
Medzi najvýznamnejšie akcie patrí každoročný Dubnický diabetický deň.

e-mail: diadub.diabetik@gmail.com

Telefón: 0918 117 058

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk