Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 22.7.2017 | Sviatok má Magdaléna

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Všeobecné záväzné nariadenia mesta (VZN) sú právnym predpisom platným na území mesta. Všetci obyvatelia mesta sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN majú všetci obyvatelia mesta možnosť sa k nemu vyjadriť ešte pred jeho schválením v mestským zastupiteľstvom. Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť.

Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom. Porušovanie všeobecne záväzných nariadení postihuje mestská polícia.

Názov Dátum zverejnenia Stav nariadenia
VZN č. 04/2017 zo dHa 22.06.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o podmienkach držania psov na území mesta Dubnica nad Váhom 27.06.2017 platný
VZN č.3/2017 zo dňa 23.02.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom 02.03.2017 platný
VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Dubnica nad Váhom 24.02.2017 účinný
VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnost 23.02.2017 platný
VZN č. 03/2016 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom 09.08.2016 návrh
VZN č. 02/2016 o nakladaní s odpadom 16.06.2016 platný
VZN č. 9/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom. 17.12.2015 platný
VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dubnica nad Váhom č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 14. 12. 2012, v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 29. 6. 2013 16.12.2015 platný
VZN č. 10/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom. 16.12.2015 platný
VZN č. 11/2015 o miestnych daniach 16.12.2015 platný

1 2 3 4 5 6 7 > >>

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk