Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Sobota, 20.1.2018 | Sviatok má Dalibor

VZNM č.1/2009 - Zásady prideľovania mestských nájomných bytov

Dátum zverejnenia: 21.01.2009 Stav: účinný | Súbor na stiahnutie: doc vznm-012009_1.doc (0 kb)

Zásady prideľovania mestských nájomných bytov

Prílohy:

Mesto Dubnica nad Váhom podľa ustanovení § 6 odst.1 zákona . č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako i § 12 odst.1 a 2 zákona č. 189/92 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 01 / 2009:

Článok I
Úvodné ustanovenia

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta ( ďalej len VZNM ) sa vydáva s cieľom:
a) určiť postup pri prideľovaní mestských nájomných bytov
b) ustanoviť podrobnosti pri posudzovaní žiadateľov o pridelenie mestských nájomných bytov
c) vymedziť práva a povinnosti správcu a nájomcov mestských nájomných bytov
(2) Prideľovanie mestských nájomných bytov vychádza z ustanovení zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, siedma hlava, štvrtý až šiesty oddiel a ustanovení zákona č. 189/1992 Zb.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

(1) Vlastníkom mestských nájomných bytov je mesto Dubnica nad Váhom.
(2) Správcom mestských nájomných bytov (ďalej len správca bytov), resp. prenajímateľom je právnická osoba, ktorej na základe Zásad o hospodárení s majetkom mesta boli mestské byty zverené do správy.
(3) Správa bytov je činnosť súvisiaca so zabezpečením využitia mestských nájomných bytov najmä:
a) príjem a evidencia žiadostí
b) uzatváranie, rušenie a zánik nájomných zmlúv
c) zabezpečenie služieb súvisiacich s nájmom bytov
d) údržba a opravy v rozsahu, ktoré ustanovuje príslušný predpis
e) účtovanie, evidencia, vyberanie, vymáhanie poplatkov, platieb a služieb súvisiacich s nájmom bytov, zhotovovanie koncoročného vyúčtovania podľa ustanovení príslušných predpisov
f) ďalšie činnosti podľa pokynov vlastníka.
(4) Bytová komisia je komisia zložená, na návrh primátora mesta, resp. poslancov MsZ, minimálne z troch členov. Členov komisie určuje a odvoláva primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade.
(5) Evidencia je chronologické usporiadané poradie žiadateľov o mestský nájomný byt.
(6) Mestský nájomný byt nachádzajúci sa v obytnom dome, kde je predaných viac ako 51 % bytov do osobného vlastníctva, sa považuje za voľný mestský byt.
(7) Voľný mestský byt je možné predať v súlade s uznesením MsZ.

Článok III
Ohlasovacia povinnosť

(1) Správca bytov je povinný vlastníkovi ohlásiť bez odkladu:
a) uvoľnenie bytu
b) nový byt
c) novozriadený byt vytvorený z iných nebytových priestorov
d) byt, ktorý sa neužíva z akéhokoľvek dôvodu po dobu dlhšiu ako 3 mesiace
e) byt, kde nájomca zomrie
f) protiprávne obsadenie bytu
g) byt, ktorý navrhuje vypratať z akéhokoľvek dôvodu
h) byt, kde bez súhlasu vlastníka alebo správcu bol nasťahovaný podnájomník
i) byty, ktoré by sa mali vymeniť
j) byt, ktorý sa nedá užívať
k) byt, kde nájomca neuzavrel dohodu o nájme bytu
l) byt, ktorý chce nájomník ponechať inému dočasne
m) byt, kde správca navrhuje z dôvodu porušovania domového poriadku jeho odňatie

Článok IV
Evidencia žiadateľov o byt

Správca bytov vedie evidenciu žiadateľov o mestský nájomný byt na predpísanom tlačive (príloha č. 1 - Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu v meste Dubnica nad Váhom).
Žiadateľ k žiadosti poskytuje aj čestné prehlásenie. (príloha č. 2 - Čestné prehlásenie
k žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu).
Správca preverí, v rámci svojich možností, oprávnenosť každej žiadosti a túto zaradí do
evidencie a navrhne do poradovníka v zmysle stanovených kritérií uvedených v čl. V.

Článok V
Podmienky pre prideľovanie mestských bytov

(1) Žiadateľ o pridelenie mestského bytu musí spĺňať tieto podmienky:
a) trvalý pobyt na území mesta a žiadateľ dovŕšil 18-ty rok svojho života
b) nemá vlastný byt, rodinný dom alebo iné ubytovanie
c) nemá možnosť riešenia bytovej situácie iným spôsobom
d) spĺňa finančné možnosti na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže sa príjmom z podnikania, resp. zo závislej činnosti, alebo príjmom podľa osobitných predpisov
e) nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov
f) nebol mu v minulosti zo strany mesta čiastočne alebo úplne odpísaný záväzok za prenájom mestského nájomného bytu a služby spojené s prenájmom mestského nájomného bytu
g) nemá záväzky z predchádzajúceho nájmu bytu alebo v minulosti neodpredal byt získaný od mesta podľa osobitných predpisov
(2) Podmienky posudzuje bytová komisia vo vzájomnej súvislosti a to pri podaní žiadosti a definitívnom rozhodovaní o pridelení bytu.
(3) V osobitných prípadoch je možné zabezpečiť nájom k mestskému nájomnému bytu, podľa naliehavej potreby mesta na základe rozhodnutia primátora mesta po prešetrení žiadosti bytovou komisiou.
Naliehavou potrebou mesta sa rozumie:
a) zabezpečenie bytu v mimoriadne tiesnivých a havarijných situáciách
b) zabezpečenie bytu pre osobu, ktorá sa významným spôsobom, alebo v záujme mesta podieľa alebo podieľala na jeho rozvoji v rozhodujúcich oblastiach života mesta.

Článok VI
Určenie nájomníka

(1) Pri uvoľnení mestského nájomného bytu, bytová komisia určí nájomcu podľa podmienok v súlade s čl. V tohto VZNM.
(2) Správca mestských nájomných bytov uzatvára na mestský nájomný byt so žiadateľom nájomnú zmluvu na dobu určitú a fyzicky odovzdá pridelený byt nájomníkovi. Nájomné zmluvy na dobu neurčitú uzatvára správca po schválení v bytovej komisii len so súhlasom primátora mesta.
(3) Ak navrhnutý nájomník bezdôvodne odmietne ponúkaný byt, prípadne do 3 dní od doručenia oznámenia o pridelení bytu neuzavrie nájomnú zmluvu so správcom mestských nájomných bytov, navrhnutý nájomník nemá právo na ďalší byt a zároveň bude vyškrtnutý z evidencie žiadateľov.

Článok VII
Výmena bytov

(1) Výmenu bytu môžu uskutočňovať nájomníci len po predchádzajúcom súhlase správcu mestských nájomných bytov. Súhlas aj dohoda nájomníkov o výmene musia mať písomnú formu.
(2) Výmena bytov je dobrovoľnou dohodou nájomníkov.

Článok VIII
Podnájom bytov

(1) Nájomca bytu nemôže byt alebo jeho časť prenajať alebo dať do podnájmu na dočasné užívanie inému občanovi . V prípade ak tak urobí ide o hrubé porušenie povinností s následkom vypovedania nájmu bytu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
(2) Výnimku môže povoliť správca mestských nájomných bytov po prerokovaní s vlastníkom.

Článok IX
Zlučovanie bytov a užívanie bytov k iným účelom ako bývanie

(1) Byt alebo jeho časť možno rozdeliť alebo zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom vlastníka a po prislúchajúcom vyjadrení príslušného orgánu štátnej správy.
(2) Byt alebo jeho časť možno dočasne používať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom vlastníka. Stavebné úpravy možno uskutočniť iba so súhlasom správcu a po vyjadrení stavebného úradu.

Článok X
Zánik nájmu bytu

(1) Nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.
(2) Ak bol nájom bytu dohodnutý na dobu určitú, zanikne uplynutím tohto času.
(3) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu len zo zákonných dôvodov, ak
a) prenajímateľ potrebuje byt pre seba
b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný
c) nájomca alebo ten, kto je členom domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome
d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytovaných služieb s užívaním bytu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa
e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo domom naložiť tak, že byt nemožno užívať', alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať
f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu
g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie

Článok XI
Bytové náhrady

(1) Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.
(2) Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.
(3) Náhradným ubytovaním sa rozumie byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť na slobodárni alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.
(4) Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.
(5) Bytové náhrady sa poskytujú iba v prípadoch keď to ustanovuje príslušný zákon.

Článok XII
Neoprávnené obsadenie bytu, vypratanie bytu

(1) Neoprávneným obsadením bytu je obsadenie bytu bez uzavretej nájomnej alebo podnájomnej zmluvy so správcom bytu alebo neuvoľnenie bytu po skončení alebo zániku nájmu bytu
(2) Neoprávnené obsadenie bytu v meste bude kvalifikované ako priestupok na úseku hospodárenia s bytmi v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
(3) Vypratanie bytu pri neoprávnenom obsadení, pri skončení alebo zániku nájmu bytu sa uskutoční :
a) dobrovoľným vysťahovaním
b) samotným vyprataním
(4) Samotné vypratanie, po odsúhlasení vlastníkom, vykoná správca bytu alebo na základe písomného splnomocnenia osoba poskytujúca tieto služby na základe príslušného oprávnenia. Náklady spojené so samotným vyprataním znáša osoba, ktorá je z neoprávnene obsadeného bytu vyprataná.

Článok XIII
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Otázky, ktoré neboli podrobnejšie upravené týmto VZNM sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
(2) Bytová komisia na základe návrhu správcu do 6-tich mesiacov od platnosti tohto VZNM prehodnotí doposiaľ evidované žiadosti.
(3) Týmto VZNM nie sú riešené otázky prevodu vlastníctva bytu do osobného vlastníctva nájomcom.
(4) Prijatím tohto VZNM sa ruší pôvodné VZNM č. 17/2004 zo dňa 10.11.2004 - Zásady prideľovania mestských bytov.
(5) Na tomto VZNM sa uznieslo MsZ v Dubnici nad Váhom dňa 10.02.2009 svojim uznesením č. 10/2009
(6) Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda platnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. dňom 26.02.2009.


Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2018, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk