Preskočiť na obsah

Dubnica nad Váhom - Informačný server mesta

Vyberte si jazyk: English

Mapa stránok - RSS - T |  T

Nedeľa, 17.12.2017 | Sviatok má Kornélia

Stavebný úrad

Stavebný úrad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva činnosti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou pre mesto Dubnica nad Váhom a na základe uzatvorených zmlúv o vzájomnej spolupráci podľa § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zabezpečuje uvedené činnosti pre obce Bolešov a Borčice.

V zmysle čl. II, bod 3 zákona č.416/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov zároveň vykonáva aj pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Kompetencie:

 • územné konanie a územné rozhodnutie
 • ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb
 • stavebné konanie a stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 • zmeny stavieb pred ich dokončením
 • terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia
 • kolaudačné konanie a kolaudačné rozhodnutia
 • predčasné užívanie stavieb
 • zmeny v užívaní stavieb
 • údržba stavieb, terénnych úprav a zariadení; nevyhnutné úpravy na stavbách a stavebných pozemkoch
 • odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení; dodatočné povolenie stavieb
 • neodkladné zabezpečovacie práce
 • poskytnutie štátneho stavebného príspevku
 • vypratanie stavby
 • zastavenie prác na stavbe alebo zrušenie stavebného povolenia
 • obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavieb alebo zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby)
 • priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a sankcie
 • súhlas k povoleniu stavieb špeciálnym stavebným úradom
 • opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
 • štátny stavebný dohľad
 • evidencia a poskytovanie informácií do informačného systému
 • iné(prešetrovanie sťažností a petícií, výkon rozhodnutí, opravné prostriedky, spravodajská činnosť)

Kontakty:

Mgr. Ivana Tepličková
vedúca oddelenia
Tel: 042/445 57 62
Email : ivana.teplickova@dubnica.eu

Ing. Jana Gáborová
(drobné stavby, jednoduché stavby, reklamné zariadenia)
Tel: 042/445 57 60
Email : jana.gaborova@dubnica.eu

Ivan Varga
(ostatné stavby vrátane stavieb miestnych komunikácii stavby v obciach Bolešov a Borčice)
Tel: 042/445 57 56
Email : ivan.varga@dubnica.eu

                                                           

poslať na email | vytlačiť


Zlatý Erb Najlepšia elektronická služba samospráv 2010
Zlatý Erb Najlepšia www stránka mesta v SR 2006

copyright © 2001 - 2017, Mesto Dubnica nad Váhom
Webdesign a redakčný systém © Ľuboš Magát
Autorské práva | Redakčný systém | Ochrana osobných údajov | Vyhlásenie o prístupnosti
Samosprávne činnosti mesta
ISO 9001:2008
Verzia pre iphone
iphone.dubnica.sk